O NAS

Szkoła Podstawowa Montessori w Pobiedziskach rozpoczęła działalność w roku 2012. W roku 2017 została zarejestrowana jako szkoła 8 klasowa.

Szkoła Montessori to: klasy różnowiekowe, 3-godzinna praca własna uczniów, odpowiednio przygotowane i wyposażone otoczenie.

Aktualnie prowadzimy zajęcia edukacyjne na pierwszym poziomie:  w klasie 1-3 i w klasie 6 latków.

Misją szkoły jest zapewnienie uczniom edukacji i wychowania opartych na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, wspieranie uczniów w dążeniu do samodzielności, współdziałania, tolerancji.

Naszym priorytetem wobec uczniów jest:

– budowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych

– wspieranie zamiłowania do poznawania świata i uczenia się

– rozwijanie wrażliwości na środowisko i przyrodę

– stymulowanie rozwoju kultury fizycznej

– udział w wydarzeniach kulturalnych.

Koncepcja edukacji dziecka według  Marii Montessori

(charakterystyka niezbędna do rozumienia założeń niniejszego programu)

Maria Montessori (1870 – 1952) była pierwszą kobietą we Włoszech, która została lekarzem. Specjalizowała się w psychiatrii, co stało się źródłem jej zainteresowań pedagogiką specjalną, a w rezul­tacie – pedagogiką ogólną. Początkowo jej uwaga skupiona była na poszukiwaniu skutecznych metod i form edukacji dzieci. Równolegle uzasadniała naukowo poczynione obserwacje tworząc oryginalną kon­cepcję pedagogiczną, interpretowaną obecnie jako konsekwentnie powiązaną ze sobą teorię antropolo­giczno – psychologiczno – pedagogiczną.

Szczególnymi wyznacznikami tej teorii jest:

 • podmiotowa, humanistyczno – personalistyczna koncepcja człowieka
 • rozumienie wychowania jako wspierania osobistego rozwoju dziecka, udzielania mu pomocy w tym, aby mógł być „budowniczym samego siebie”
 • „przygotowane otoczenie” – zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego, które umożliwia osiągnięcie tzw. „normalizacji”, czyli optimum rozwojowego, integracji wewnątrz psychicznej a zara­zem integracji z całym światem zewnętrznym.

Według M. Montessori dziecko buduje swoją osobowość zgodnie z pojawiającymi się etapami rozwojo­wymi tzw. „wrażliwymi fazami”, które najpełniej rozkwitają właśnie w przygotowanym otoczeniu. Sta­nowi je tak klasa wyposażona w pomoce rozwojowe Montessori („klucze do świata” dla dziecka), jak i osoba nauczyciela. Gdy we wrażliwej fazie dojdzie do „polaryzacji uwagi” (jest to kluczowe odkrycie M. Montessori), dziecko osiąga największe efekty w uczeniu się. Z przeżyciem polaryzacji uwagi (głębo­kiej koncentracji, skupienia na zajęciu) wiąże się drugie pojęcie „normalizacja” – czyli osiągnięcie przez dziecko równowagi , harmonii wewnętrznej i z otoczeniem.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

 W pracy wychowawczej Szkoła Podstawowa Montessori wykorzystuje założenia i doświadczenie pedagogiczne Marii Montessori. Wspólnotę szkolną tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracyjni szkoły oraz dyrekcja.

Misja Szkoły:

tworzenie warunków odpowiednich dla pełnego rozwoju osobowego uczniów – duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, przy pełnym poszanowaniu ich wolności, w atmosferze wzajemnego szacunku i w ścisłej współpracy z rodziną.

Cel Szkoły: wychowanie człowieka, który:

W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI

 • potrafi akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności i bez porównywania się z nimi.
 • jest uczciwy, szczery, otwarty na innych ludzi i współpracę z nimi
 • szanuje pracę własną i pracę innych ludzi
 • umie konsekwentnie i kulturalnie bronić własnego zdania, bliskiej idei i własnych praw bez naruszania godności innych
 • we współpracy z innymi potrafi być elastyczny i cierpliwy
 • odważnie broni słabszych i chętnie niesie pomoc innym
 • nie ocenia innych na podstawie ich stanu posiadania, zdolności, wyglądu
 • pokojowo rozwiązuje konflikty
 • zna i stosuje zasady fair play

W DZIEDZINIE PRACY NAD SOBĄ

 • dba i podejmuje odpowiedzialność za własny rozwój
 • rozwija swoje zainteresowania, aktywnie poszukuje i odważnie podejmuje nowe wyzwania na drodze osobistego rozwoju
 • uczy się samooceny adekwatnej do rzeczywistości, buduje pewność siebie i osobisty sukces na swoich mocnych stronach bez konieczności porównywania się z innymi
 • jest wytrwały i konsekwentny, nie zraża się porażkami, aktywnie rozwiązuje problemy
 • jest ciekawy świata, zainteresowany jego poznawaniem we wszystkich obszarach
 • jest opanowany, uczy się nazywania swoich uczuć
 • dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie poprzez aktywny tryb życia, doskonalenie wybranych aktywności sportowych, przełamywanie własnych słabości
 • pracuje nad swoim rozwojem duchowym

 

WOBEC NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA, OJCZYZNY I ŚWIATA 

 • czuje się gospodarzem w swoim otoczeniu, utrzymuje je w porządku, ulepsza dba o wyposażenie, pomieszczenia, przestrzeń z której korzysta.
 • w razie potrzeby podejmuje starania o przywrócenie im odpowiedniego stanu.
 • jest dumny z tradycji ojczystej przy poszanowaniu innych tradycji. Dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy na jej temat.
 • odnosi się z szacunkiem do wszystkich pokoleń, grup i pojedynczych ludzi, którzy na przestrzeni dziejów przyczynili się do budowania ojczyzny wolnej i niepodległej
 • stosownie do wieku i możliwości podejmuje odpowiedzialność za sprawy własnego kraju i narodu, a także za sprawy ważne dla świata
 • odnosi się z szacunkiem do przyrody i jej naturalnych zasobów, rozumie, że świat jest wspólnym dobrem zamieszkujących go istot, a zadaniem człowieka jest zachować go w dobrym stanie dla obecnych i przyszłych mieszkańców

 SZKOŁA REALIZUJE ZAŁOŻONY CEL WYCHOWAWCY PRZEZ:

 • wdrożenie i realizację metody pedagogicznej Marii Montessori, której głównym założeniem jest samodzielność, wolność i odpowiedzialność.
 • organizowanie uczniom nauki w odpowiednio przygotowanym otoczeniu umożliwiającym swobodny dobór tematów i aktywności, a także umożliwiającym swobodę ruchu.
 • dokładną obserwację każdego z uczniów i indywidualną pomoc nauczyciela w planowaniu pracy w każdej z dziedzin wiedzy, jak też w dziedzinie rozwoju duchowego.
 • realizację projektów wspólnych dla całej klasy i szkoły, w ramach których każdy z  uczniów ma możliwość podjąć zadania adekwatne do wieku, zdolności i kompetencji, brać udział w pogłębianiu wspólnotowego charakteru klasowej i szkolnej społeczności, a także ćwiczyć umiejętności społeczne.
 • umożliwienie uczniom przeżywania roku liturgicznego, realizowania praktyk religijnych, w tym zwłaszcza modlitwy i przygotowania do sakramentów pokuty i I Komunii świętej we wspólnocie szkolnej.
 • organizowanie uczniom warunków do rozwijania aktywności fizycznej, naukę i doskonalenie wybranych dyscyplin sportowych
 • organizowanie wyjazdów na białą szkołę
 • wspólne przygotowanie i obchodzenie świąt narodowych
 • kulturowe i przyrodnicze projekty realizowane w ramach zielonej szkoły”, mające na celu pogłębienie znajomości ojczystej kultury i przyrody
 • realizację projektów szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych projektach i przedsięwzięciach z dziedziny ekologii
 • realizację przedsięwzięć szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych przedsięwzięciach społecznych podejmowanych w sprawach ważnych, zgodnych z ideą wychowawczą Szkoły
 • wspólne z uczniami i ich Rodzinami przygotowanie i przeżywanie świąt i wydarzeń ważnych dla całej szkolnej wspólnoty
 • ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach.

Program Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

Program  zakłada realizacje misji edukacji z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Program przeznaczony jest dla uczniów pierwszego stopnia edukacji (klasy różnowiekowej od 6 – 9 lat, kształcenie zintegrowane), stanowiącej kontynuacje edukacji dzieci w przedziale wiekowym 3 – 6 lat  w przedszkolu Montessori w Pobiedziskach.

Program stanowi adaptacje koncepcji pedagogiki M. Montessori, i oparty jest na obowiązującej podstawie programowej, materiałach szkoleniowych, publikacjach książkowych, artykułach i wykładach Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi,  oraz na wykładach i albumach metodycznych Polskiego Instytutu Montessori.

 

Jak powstał program Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach?

 1. Odkrycie w pedagogice Montessori najlepszych możliwości realizacji głównego celu edukacyjnego – podkreślanego w podstawach programowych – jakim jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
 2. Zadowalające efekty związane z realizacją programu przedszkolnego.
 3. Potrzeby kontynuacji harmonijnego rozwoju uczniów i oczekiwania rodziców.
 4. Rozumienie wychowania jako trudu podejmowanego w celu samodzielnego budowania człowieka.
 5. Wyrażanie misji naszej szkoły słowami M. Montessori „ Pomóż mi samemu to zrobić” – znakomicie oddającej istotę personalistycznej koncepcji wychowania.
 6. Nabycie przez wychowawców niezbędnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki Montessori
 7. Doroczne uczestnictwo w konferencjach dotyczących edukacji dzieci od 0 – 12 roku życia, organizowanych przez Montessori Europa, hospitacje placówek w Polsce, Niemczech, Holandii i Austrii,

Klasa 1-3

Dzienny plan pracy
07.00 – 08.00 świetlica – zajęcia plastyczne, schodzenie się dzieci
08.15 – 11.15 praca własna
11.15 – 11.45 spotkanie w kręgu (krąg podsumowujący pracę własną; recytacja wierszy, prezentacja projektów)
11.45 – 12.10 wyjście do ogrodu, zabawy i gry na powietrzu lub w sali gimnastycznej, pielęgnacja roślin
12.10 – 13.10 poniedziałek i środa – zajęcia z języka niemieckiego
12.10 – 13.10

08.00 – 10.30

13.30 – 14.15

środa – zajęcia z  języka angielskiego

piątek – zajęcia z języka angielskiego

poniedziałek – rytmika

13.30 – 15.00 środa – katecheza
piątek – tenis
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 14.20

13.30 – 15.00

wtorek, czwartek – zajęcia plastyczne

poniedziałek, środa, piątek – druga praca własna

15.00 – 16.00 krąg podsumowujący dzień, porządkowanie otoczenia, świetlica

Klasa 6 latków

Dzienny plan pracy
07.00 – 08.00 świetlica – zajęcia plastyczne, schodzenie się dzieci
08.15 – 11.15 praca własna
11.15 – 11.45 spotkanie w kręgu (krąg podsumowujący pracę własną; recytacja wierszy, prezentacja projektów)
11.45 – 12.15 wyjście do ogrodu, zabawy i gry na powietrzu lub w sali gimnastycznej, pielęgnacja roślin
12.15 – 13.00 poniedziałek i środa –
wtorek –
czwartek –
piątek –
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 15.00 druga praca własna
15.00 – 16.00 krąg podsumowujący dzień, porządkowanie otoczenia, świetlica – zajęcia plastyczne

Profil absolwenta Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

 

Działania szkoły koncentrują się na siedmiu obszarach rozwoju ucznia:

 1. intelektualnym
 2. duchowym
 3. społecznym
 4. emocjonalnym
 5. patriotycznym
 6. fizycznym
 7. kulturowym

 

Uczeń potrafi:

– skutecznie się uczyć

– poszukiwać źródeł informacji i wykorzystywać wiedzę w praktyce

– logicznie myśleć

– poprawnie formułować swoje wypowiedzi

– twórczo i samodzielnie myśleć

– określić swoje zainteresowania i je rozwijać

 

Uczeń:

– potrafi odróżnić dobro od zła

– zna takie wartości jak odpowiedzialność, miłość, poświęcenie, umiejętność przebaczania,   zrozumienie, szacunek

– jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów

– szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną przekonania itp.

– zna i docenia wartość rodziny oraz pielęgnowanych w niej postaw

– jest wrażliwy na potrzeby ludzi chorych, biednych i samotnych

– stara się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi

– pielęgnuje modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, rekolekcjach

– korzysta z dostępnych darów, jakimi są sakramenty Pojednania i Eucharystii.

 

Uczeń:

– bierze odpowiedzialność za swoje czyny i dobro wspólne

– bezinteresownie pomaga innym

– angażuje się w działania na rzecz innych

– potrafi pracować w grupie

– odnosi się z szacunkiem do dorosłych i  rówieśników

– wspiera i otacza opieką młodszych,

– zachowuje się kulturalnie (np. używa form grzecznościowych)

– dba o własny, estetyczny wygląd oraz ład i porządek wokół siebie

 

Uczeń:

– odczuwa i okazuje empatię

– potrafi umiejętnie wyrażać swoje uczucia, zarówno pozytywne jak i negatywne

– stara się dokonywać racjonalnej oceny sytuacji i reagować odpowiednio do sytuacji,

– posiada umiejętność  nawiązywania właściwego kontaktu z innymi ludźmi

 

Uczeń:

– interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą

– szanuje symbole narodowe i religijne

– wykazuje się postawą patriotyczną i obywatelską

 

Uczeń:

– dba  o swój rozwój fizyczny

– rozwija swoje zainteresowania sportowe

– aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny

– prezentuje postawę współzawodnictwa zamiast rywalizacji, pozytywnie przyjmuje sukcesy i porażki

– stara się stosować wzorzec sportowej postawy, cechującej się gotowością do pojednania i przebaczania urazów

– jest systematyczny w działaniach

 

Uczeń:

– zna i rozwija swoje zainteresowania dorobkiem kultury narodu i świata

– uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych; wystawach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp.

– prezentuje swoje prace i osiągnięcia

– rozwija swoje talenty i zainteresowania także poza szkołą

Zajęcia programowe:

 • Edukacja Montessori: matematyka, język, wychowanie kosmiczne
 • Język angielski
 • Katecheza Dobrego Pasterza
 • Plastyka
 • Edukacja muzyczna
 • Sport: tenis i piłka nożna
 • Edukacja medialna

 

Zajęcia fakultatywne:

 • Biblioteka
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopedia
 • Gra na instrumentach
 • Wokal
 • Emisja głosu
 • Sport: narty
 • Szachy, warcaby
 • Psycholog
 • Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 16.30
 • Zajęcia dydaktyczne w godzinach 8.00-15.30
 • Sale dydaktyczne:

Bezpieczna placówka

Drodzy Rodzice,

 Miło nam ponownie powitać dzieci w naszej placówce.
Zapewniamy Was o szerokim zakresie podejmowanych działań w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa sanitarnego w naszej placówce.Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas procedurami.

 Najważniejsze elementy:

 • Podział na odrębne strefy: kuchnia; sekretariat; sale zajęć – Przedszkole Ślimaczek, Żłobek, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Montessori ; place zabaw;
 • Odrębne wejścia do poszczególnych stref.
 • Opracowane procedury: przyprowadzania i odbioru dziecka, oraz na wypadek pojawienia się zakażenia.
 • Nasza kadra została przeszkolona i z troską dba o przestrzeganie wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.
 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu.
 • Filtry powietrza antywirusowe w każdej sali.
 • Zamontowane dodatkowe lampy UV-C, dezynfekujące pomieszczenia przez całą noc.
 • Wszystkie newralgiczne miejsca w przedszkolu na bieżąco dezynfekujemy
 • Każda sala została odpowiednio przygotowana przed przyjęciem dzieci
 • Wprowadzamy bezpieczne odległości między stolikami w salach
 • Posiłki podawane są w indywidualnych, gotowych porcjach lub w odpowiednich pojemnikach.
 1. Wejście do placówki oraz przestrzenie wspólne
 • Przed wejściem, każde dziecko zostaje poddane procedurze mierzenia temperatury bezdotykowym aparatem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasz personel nie może przyjąć dziecka do placówki. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik placówki.
 • Nasza kadra stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – przyłbice ochronne lub maseczki oraz rękawiczki.
 • Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze.
 • Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wszystkich wejściach i toaletach oraz w sekretariacie.
 • W ewentualnej kolejce do sekretariatu przestrzegamy bezpiecznych odległości między osobami.
 • Zakaz bezwzględny przebywania na terenie placówki osób postronnych.
 1. Sale zajęć
 • W każdej sali dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze. Sale są regularnie wietrzone.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w sali osób postronnych.
 • Prosimy Rodziców o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.
 1. Żywienie
 • Kuchnia przedszkolna pracuje od 20 maja, personel przygotowuje i dostarcza posiłki dzieciom do sal.
 • Obecnie nie podajemy posiłków w wazach, ani w pojemnikach zbiorczych, tylko w gotowych porcjach. Napoje są przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka.
 • W jadalni zastosowaliśmy bezpieczne odległości między stolikami.
 • Naczynia i sztućce są każdorazowo wyparzane.
 • Personel kuchni stosuje środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.

https://ziololek.pl/

Dyrekcja placówki:

Katarzyna i Michał Napierała

MONTESSORI POBIEDZISKA

 

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.