O NAS

Szkoła Podstawowa Montessori w Pobiedziskach rozpoczęła działalność w roku 2012. W roku 2017 została zarejestrowana jako szkoła 8 klasowa.

Szkoła Montessori to: klasy różnowiekowe, 3-godzinna praca własna uczniów, starannie przygotowane i dobrze wyposażone otoczenie.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne na pierwszym i drugim poziomie:  w klasie 1-3 i w klasie 4-8.

Misją szkoły jest zapewnienie uczniom edukacji i wychowania opartych na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, wspieranie uczniów w dążeniu do samodzielności, współdziałania, tolerancji.

Naszym priorytetem wobec uczniów jest:

– budowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych

– wspieranie zamiłowania do poznawania świata i uczenia się

– rozwijanie wrażliwości na środowisko i przyrodę

– stymulowanie rozwoju kultury fizycznej

– udział w wydarzeniach kulturalnych.

Koncepcja edukacji dziecka według  Marii Montessori

(charakterystyka niezbędna do rozumienia założeń niniejszego programu)

Maria Montessori (1870 – 1952) była pierwszą kobietą we Włoszech, która została lekarzem. Specjalizowała się w psychiatrii, co stało się źródłem jej zainteresowań pedagogiką specjalną, a w rezul­tacie – pedagogiką ogólną. Początkowo jej uwaga skupiona była na poszukiwaniu skutecznych metod i form edukacji dzieci. Równolegle uzasadniała naukowo poczynione obserwacje tworząc oryginalną kon­cepcję pedagogiczną, interpretowaną obecnie jako konsekwentnie powiązaną ze sobą teorię antropolo­giczno – psychologiczno – pedagogiczną.

Szczególnymi wyznacznikami tej teorii jest:

 • podmiotowa, humanistyczno – personalistyczna koncepcja człowieka
 • rozumienie wychowania jako wspierania osobistego rozwoju dziecka, udzielania mu pomocy w tym, aby mógł być „budowniczym samego siebie”
 • „przygotowane otoczenie” – zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego, które umożliwia osiągnięcie tzw. „normalizacji”, czyli optimum rozwojowego, integracji wewnątrz psychicznej a zara­zem integracji z całym światem zewnętrznym.

Według M. Montessori dziecko buduje swoją osobowość zgodnie z pojawiającymi się etapami rozwojo­wymi tzw. „wrażliwymi fazami”, które najpełniej rozkwitają właśnie w przygotowanym otoczeniu. Sta­nowi je tak klasa wyposażona w pomoce rozwojowe Montessori („klucze do świata” dla dziecka), jak i osoba nauczyciela. Gdy we wrażliwej fazie dojdzie do „polaryzacji uwagi” (jest to kluczowe odkrycie M. Montessori), dziecko osiąga największe efekty w uczeniu się. Z przeżyciem polaryzacji uwagi (głębo­kiej koncentracji, skupienia na zajęciu) wiąże się drugie pojęcie „normalizacja” – czyli osiągnięcie przez dziecko równowagi , harmonii wewnętrznej i z otoczeniem.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

 W pracy wychowawczej Szkoła Podstawowa Montessori wykorzystuje założenia i doświadczenie pedagogiczne Marii Montessori. Wspólnotę szkolną tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracyjni szkoły oraz dyrekcja.

Misja Szkoły:

tworzenie warunków odpowiednich dla pełnego rozwoju osobowego uczniów – duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, przy pełnym poszanowaniu ich wolności, w atmosferze wzajemnego szacunku i w ścisłej współpracy z rodziną.

Cel Szkoły: wychowanie człowieka, który:

W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI

 • potrafi akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności i bez porównywania się z nimi.
 • jest uczciwy, szczery, otwarty na innych ludzi i współpracę z nimi
 • szanuje pracę własną i pracę innych ludzi
 • umie konsekwentnie i kulturalnie bronić własnego zdania, bliskiej idei i własnych praw bez naruszania godności innych
 • we współpracy z innymi potrafi być elastyczny i cierpliwy
 • odważnie broni słabszych i chętnie niesie pomoc innym
 • nie ocenia innych na podstawie ich stanu posiadania, zdolności, wyglądu
 • pokojowo rozwiązuje konflikty
 • zna i stosuje zasady fair play

W DZIEDZINIE PRACY NAD SOBĄ

 • dba i podejmuje odpowiedzialność za własny rozwój
 • rozwija swoje zainteresowania, aktywnie poszukuje i odważnie podejmuje nowe wyzwania na drodze osobistego rozwoju
 • uczy się samooceny adekwatnej do rzeczywistości, buduje pewność siebie i osobisty sukces na swoich mocnych stronach bez konieczności porównywania się z innymi
 • jest wytrwały i konsekwentny, nie zraża się porażkami, aktywnie rozwiązuje problemy
 • jest ciekawy świata, zainteresowany jego poznawaniem we wszystkich obszarach
 • jest opanowany, uczy się nazywania swoich uczuć
 • dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie poprzez aktywny tryb życia, doskonalenie wybranych aktywności sportowych, przełamywanie własnych słabości
 • pracuje nad swoim rozwojem duchowym

 

WOBEC NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA, OJCZYZNY I ŚWIATA 

 • czuje się gospodarzem w swoim otoczeniu, utrzymuje je w porządku, ulepsza dba o wyposażenie, pomieszczenia, przestrzeń z której korzysta.
 • w razie potrzeby podejmuje starania o przywrócenie im odpowiedniego stanu.
 • jest dumny z tradycji ojczystej przy poszanowaniu innych tradycji. Dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy na jej temat.
 • odnosi się z szacunkiem do wszystkich pokoleń, grup i pojedynczych ludzi, którzy na przestrzeni dziejów przyczynili się do budowania ojczyzny wolnej i niepodległej
 • stosownie do wieku i możliwości podejmuje odpowiedzialność za sprawy własnego kraju i narodu, a także za sprawy ważne dla świata
 • odnosi się z szacunkiem do przyrody i jej naturalnych zasobów, rozumie, że świat jest wspólnym dobrem zamieszkujących go istot, a zadaniem człowieka jest zachować go w dobrym stanie dla obecnych i przyszłych mieszkańców

 SZKOŁA REALIZUJE ZAŁOŻONY CEL WYCHOWAWCY PRZEZ:

 • wdrożenie i realizację metody pedagogicznej Marii Montessori, której głównym założeniem jest samodzielność, wolność i odpowiedzialność.
 • organizowanie uczniom nauki w odpowiednio przygotowanym otoczeniu umożliwiającym swobodny dobór tematów i aktywności, a także umożliwiającym swobodę ruchu.
 • dokładną obserwację każdego z uczniów i indywidualną pomoc nauczyciela w planowaniu pracy w każdej z dziedzin wiedzy, jak też w dziedzinie rozwoju duchowego.
 • realizację projektów wspólnych dla całej klasy i szkoły, w ramach których każdy z  uczniów ma możliwość podjąć zadania adekwatne do wieku, zdolności i kompetencji, brać udział w pogłębianiu wspólnotowego charakteru klasowej i szkolnej społeczności, a także ćwiczyć umiejętności społeczne.
 • umożliwienie uczniom przeżywania roku liturgicznego, realizowania praktyk religijnych, w tym zwłaszcza modlitwy i przygotowania do sakramentów pokuty i I Komunii świętej we wspólnocie szkolnej.
 • organizowanie uczniom warunków do rozwijania aktywności fizycznej, naukę i doskonalenie wybranych dyscyplin sportowych
 • organizowanie wyjazdów na białą szkołę
 • wspólne przygotowanie i obchodzenie świąt narodowych
 • kulturowe i przyrodnicze projekty realizowane w ramach zielonej szkoły”, mające na celu pogłębienie znajomości ojczystej kultury i przyrody
 • realizację projektów szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych projektach i przedsięwzięciach z dziedziny ekologii
 • realizację przedsięwzięć szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych przedsięwzięciach społecznych podejmowanych w sprawach ważnych, zgodnych z ideą wychowawczą Szkoły
 • wspólne z uczniami i ich Rodzinami przygotowanie i przeżywanie świąt i wydarzeń ważnych dla całej szkolnej wspólnoty
 • ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach.

Program Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

Program  zakłada realizacje misji edukacji z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Celem jest wysoka samodzielność naszych uczniów.

Program jest oparty na koncepcji pedagogiki M. Montessori, oraz na obowiązującej podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

Profil absolwenta Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach

 

Działania szkoły koncentrują się na siedmiu obszarach rozwoju ucznia:

 1. intelektualnym
 2. duchowym
 3. społecznym
 4. emocjonalnym
 5. patriotycznym
 6. fizycznym
 7. kulturowym

 

Uczeń potrafi:

– skutecznie się uczyć

– poszukiwać źródeł informacji i wykorzystywać wiedzę w praktyce

– logicznie myśleć

– poprawnie formułować swoje wypowiedzi

– twórczo i samodzielnie myśleć

– określić swoje zainteresowania i je rozwijać

 

Uczeń:

– potrafi odróżnić dobro od zła

– zna takie wartości jak odpowiedzialność, miłość, poświęcenie, umiejętność przebaczania,   zrozumienie, szacunek

– jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów

– szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną przekonania itp.

– zna i docenia wartość rodziny oraz pielęgnowanych w niej postaw

– jest wrażliwy na potrzeby ludzi chorych, biednych i samotnych

– stara się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi

– pielęgnuje modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, rekolekcjach

– korzysta z dostępnych darów, jakimi są sakramenty Pojednania i Eucharystii.

 

Uczeń:

– bierze odpowiedzialność za swoje czyny i dobro wspólne

– bezinteresownie pomaga innym

– angażuje się w działania na rzecz innych

– potrafi pracować w grupie

– odnosi się z szacunkiem do dorosłych i  rówieśników

– wspiera i otacza opieką młodszych,

– zachowuje się kulturalnie (np. używa form grzecznościowych)

– dba o własny, estetyczny wygląd oraz ład i porządek wokół siebie

 

Uczeń:

– odczuwa i okazuje empatię

– potrafi umiejętnie wyrażać swoje uczucia, zarówno pozytywne jak i negatywne

– stara się dokonywać racjonalnej oceny sytuacji i reagować odpowiednio do sytuacji,

– posiada umiejętność  nawiązywania właściwego kontaktu z innymi ludźmi

 

Uczeń:

– interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą

– szanuje symbole narodowe i religijne

– wykazuje się postawą patriotyczną i obywatelską

 

Uczeń:

– dba  o swój rozwój fizyczny

– rozwija swoje zainteresowania sportowe

– aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny

– prezentuje postawę współzawodnictwa zamiast rywalizacji, pozytywnie przyjmuje sukcesy i porażki

– stara się stosować wzorzec sportowej postawy, cechującej się gotowością do pojednania i przebaczania urazów

– jest systematyczny w działaniach

 

Uczeń:

– zna i rozwija swoje zainteresowania dorobkiem kultury narodu i świata

– uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych; wystawach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp.

– prezentuje swoje prace i osiągnięcia

– rozwija swoje talenty i zainteresowania także poza szkołą

Zajęcia programowe:

 • Edukacja Montessori: matematyka, język, wychowanie kosmiczne
 • Język angielski
 • Katecheza Dobrego Pasterza
 • Plastyka
 • Kulinarne
 • Edukacja muzyczna
 • Sport: tenis i piłka nożna
 • Edukacja medialna

 

Zajęcia fakultatywne:

 • Biblioteczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopedyczne
 • nauka gry na instrumentach
 • Wokalne i emisji głosu
 • Sport: narty
 • Szachy, warcaby
 • Opieka psychologa
 • Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.00
 • Zajęcia dydaktyczne realizujemy w godzinach 8.00-16.00
 • Sale dydaktyczne:

klasa 1-3

klasa 4-8

Bezpieczna placówka

Drodzy Rodzice,

 Miło nam ponownie powitać dzieci w naszej placówce.
Zapewniamy Was o szerokim zakresie podejmowanych działań w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa sanitarnego w naszej placówce. Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas procedurami.

 Najważniejsze elementy:

 • Podział na odrębne strefy: kuchnia; sekretariat; sale zajęć – Przedszkole Ślimaczek, Żłobek, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Montessori ; place zabaw;
 • Odrębne wejścia do poszczególnych stref.
 • Opracowane procedury: przyprowadzania i odbioru dziecka, oraz na wypadek pojawienia się zakażenia.
 • Nasza kadra została przeszkolona i z troską dba o przestrzeganie wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.
 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu.
 • Filtry powietrza antywirusowe w każdej sali.
 • Zamontowane dodatkowe lampy UV-C, dezynfekujące pomieszczenia przez całą noc.
 • Wszystkie newralgiczne miejsca w przedszkolu na bieżąco dezynfekujemy
 • Każda sala została odpowiednio przygotowana przed przyjęciem dzieci
 • Wprowadzamy bezpieczne odległości między stolikami w salach
 • Posiłki podawane są w indywidualnych, gotowych porcjach lub w odpowiednich pojemnikach.

Wejście do placówki oraz przestrzenie wspólne

 • Przed wejściem, każde dziecko zostaje poddane procedurze mierzenia temperatury bezdotykowym aparatem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasz personel nie może przyjąć dziecka do placówki. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik placówki.
 • Nasza kadra stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – przyłbice ochronne lub maseczki oraz rękawiczki.
 • Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze.
 • Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wszystkich wejściach i toaletach oraz w sekretariacie.
 • W ewentualnej kolejce do sekretariatu przestrzegamy bezpiecznych odległości między osobami.

Zakaz bezwzględny przebywania na terenie placówki osób postronnych.

Sale zajęć

 • W każdej sali dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze. Sale są regularnie wietrzone.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w sali osób postronnych.
 • Prosimy Rodziców o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.

Żywienie

 • Kuchnia przedszkolna pracuje od 20 maja, personel przygotowuje i dostarcza posiłki dzieciom do sal.
 • Obecnie nie podajemy posiłków w wazach, ani w pojemnikach zbiorczych, tylko w gotowych porcjach. Napoje są przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka.
 • W jadalni zastosowaliśmy bezpieczne odległości między stolikami.
 • Naczynia i sztućce są każdorazowo wyparzane.
 • Personel kuchni stosuje środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.

https://ziololek.pl/

Dyrekcja placówki:

Katarzyna i Michał Napierała

MONTESSORI POBIEDZISKA

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.