12 sty · Paweł Ewert · No Comments

O NAS

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość wzrastania ku wyższym rzeczom.

NASZA MISJA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość wzrastania ku wyższym rzeczom.

Dziecko w Naszym Przedszkolu zdobywa umiejętności społeczne, umiejętności podejmowania decyzji i działania w zespole, poczucie własnej wartości, pewności siebie i sukcesu na miarę swojego wieku.

Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się do nauki, lubią się uczyć i daje im to satysfakcję.

Aby umożliwić to dzieciom:

– wspieramy ich motywację wewnętrzną,

– zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego dziecka,

– rozwijamy oddany i profesjonalny zespół wychowawców,

– proponujemy bogaty program wychowawczy i edukacyjny oraz przyjazne środowisko,

– przyczyniamy się do tworzenia środowiska Rodziców poinformowanych i zaopatrzonych w wiedzę.

 

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja placówki:

Przedszkole Montessori, z nastawieniem na polaryzację uwagi dziecka, wolny wybór materiału i pracy, trzygodzinną nieprzerwaną pracę własną dziecka. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Placówka realizuje koncepcję inkluzji* dla dzieci z niepełnosprawnością.

Sposób rekrutacji dzieci:

Grupa różnowiekowa. Rekrutacja odbywa się stopniowo, w sposób dostosowany do potrzeb dziecka. Elastyczny okres aklimatyzacji dziecka w grupie. Przyjmuje się dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat.

Współpraca z Rodzicami:

Polega na udziale Rodziców w warsztatach, obserwacji pracy w grupie, indywidualnych spotkaniach z wychowawcą. Przedszkole przygotowuje raporty o rozwoju i postępach dziecka. Rodzice otrzymują opinie wychowawcy i specjalistów.

Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne:

Sala posiada kompletne wyposażenie w pomoce dydaktyczne obejmujące wszystkie działy edukacji Montessori: sensoryka, życie codzienne, edukacja językowa i matematyczna, kultura.

 

Personel:

Wychowawcy posiadają odpowiednie wykształcenie i staż pracy metodą Montessori. Stały kontakt pedagogiczny z trenerem Montessori, regularne hospitacje dyrektora placówki. Przedszkole współpracuje z uczelnią pedagogiczną.

Wsparcie specjalistyczne:

Monitoring rozwoju psycho-senso-motorycznego. Badania okresowe w zakresie logopedycznym, psychologicznym, ortopedycznym i inne.

Dokumentowanie pracy:

Karta aktywności dziecka w czasie, w przestrzeni klasy i w pracy z pomocami dydaktycznymi.

Organizacja roku (imprezy/wyjazdy):

Przedstawienia teatralne

Wycieczki

Wymiana z innymi placówkami

* Inkluzja społeczna (społeczne włączenie; integracja społeczna) – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa.

AKLIMATYZACJA DZIECKA

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to poważna zmiana w życiu każdego dziecka, dlatego może wiązać się ona w początkowym okresie ze stresem, zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego rodziców. Dziecko poznaje nowe osoby i pozostaje bez rodziców w zupełnie nowym otoczeniu. W przygotowaniu dziecka do tej zupełnie nowej sytuacji mają pomóc zajęcia adaptacyjne.

Bez aklimatyzacji dziecka w przedszkolu lub żłobku (adaptacji) jest trudno!

Dopiero, kiedy dziecko pozna przedszkole lub żłobek wraz ze znajdującymi się w nim ludźmi, planem dnia, pomieszczeniami i poczuje się bezpiecznie, może w nim pozostać bez swoich rodziców, aby odkrywać swoje otoczenie i samemu się kształcić.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem:

2018 Aklimatyzacja

NASZE PRZEDSZKOLE

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Plan dnia

07.00 – 08.45
zajęcia dowolnie wybrane przez dziecko

09.00 – 10.30
śniadanie, które każde dziecko przygotowuje dla siebie
samodzielnie

09.15 – 12.15
praca własna z pomocami Montessori
(zajęcia indywidualne)

12.15 – 13.00
zajęcia w kręgu (zajęcia w grupie)

13.00 – 13.30
obiad

13.30 – 14.00
odpoczynek

14.00 – 17.00
zajęcia w ogrodzie
zajęcia w małych grupach
zabawy ruchowe
zajęcia twórcze
spacery, wycieczki
praca indywidualna z uwzględnieniem działań kompensacyjnych, korekcyjnych, zajęcia ze specjalistą (logopeda, psycholog)

15.30
podwieczorek

Profil absolwenta przedszkola

(oczekiwane cechy charakteru dziecka nabyte i wspierane w trakcie edukacji w placówce Montessori – czyli dokąd zmierzamy?)

 

Dziecko:

 • Znormalizowane
 • Z poczuciem wolności w podejmowaniu decyzji
 • Chętne w poznawaniu świata
 • Zmotywowane do nauki
 • Chętnie podejmujące działania, aktywne
 • Znające swoje mocne i słabe strony
 • Łatwo nawiązujące kontakt z innymi

Życie codzienne

Ważne zajęcia, które przygotowują dziecko do samodzielnego wykonywania wszelkich czynności niezbędnych w codziennym życiu.

Sensoryka

Jest to ważny dział edukacji Montessori. Praca z szeregiem pomocy dydaktycznych rozwijających zmysł słuchu, węchu, wzroku, dotyku, równowagi.

Język

Ćwiczenia mowy, wymowy, pisania i czytania. Przede wszystkim język polski, ale też angielski.

Matematyka

Bogate wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne pozwala na wszechstronny rozwój matematycznego myślenia u dziecka. Matematyka jest poznawana na konkretnych przedmiotach.

Kultura

Obszerny dział pedagogiki Montessori obejmujący geografię, historię, biologię, fizykę i inne przedmioty.

Muzyka

Śpiew i taniec jest organizowany przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych lub gitary. Dzieci mają możliwość gry na instrumentach.

Sport

Chodzimy na halę sportową, gdzie odbywają się gry zespołowe, jeździmy na zajęcia tenisa. Mamy dwa place zabaw ze specjalnym amortyzującym podłożem, dostosowane do dzieci w różnym wieku.

Plastyka

Prace plastyczne różnymi technikami są wykonywane odpowiednio do pór roku. Nad programem zajęć czuwają wychowawcy i nauczyciel plastyki.

Kulinarne

Dzieci samodzielnie przygotowują niektóre przekąski. Pieką też ciasta. Zabawy kuchenne są ulubionym zajęciem wielu z nich.

W ogrodzie

Dzieci mogą samodzielnie pielęgnować, hodować rośliny i obserwować ich wzrost. Oprócz ogródka zewnętrznego mamy też zajęcia w ogrodzie zimowym.

Logopedia

Czasem rozwój mowy trzeba korygować i wspomagać. Część dzieci korzysta z zajęć z logopedą.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Bezpieczna placówka

Drodzy Rodzice,

 Miło nam ponownie powitać dzieci w naszej placówce.
Zapewniamy Was o szerokim zakresie podejmowanych działań w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa sanitarnego w naszej placówce. Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas procedurami.

 Najważniejsze elementy:

 • Podział na odrębne strefy: kuchnia; sekretariat; sale zajęć – Przedszkole Ślimaczek, Żłobek, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Montessori ; place zabaw;
 • Odrębne wejścia do poszczególnych stref.
 • Opracowane procedury: przyprowadzania i odbioru dziecka, oraz na wypadek pojawienia się zakażenia.
 • Nasza kadra została przeszkolona i z troską dba o przestrzeganie wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.
 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu.
 • Filtry powietrza antywirusowe w każdej sali.
 • Zamontowane dodatkowe lampy UV-C, dezynfekujące pomieszczenia przez całą noc.
 • Wszystkie newralgiczne miejsca w przedszkolu na bieżąco dezynfekujemy
 • Każda sala została odpowiednio przygotowana przed przyjęciem dzieci
 • Wprowadzamy bezpieczne odległości między stolikami w salach
 • Posiłki podawane są w indywidualnych, gotowych porcjach lub w odpowiednich pojemnikach.

Wejście do placówki oraz przestrzenie wspólne

 • Przed wejściem, każde dziecko zostaje poddane procedurze mierzenia temperatury bezdotykowym aparatem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasz personel nie może przyjąć dziecka do placówki. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik placówki.
 • Nasza kadra stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – przyłbice ochronne lub maseczki oraz rękawiczki.
 • Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze.
 • Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wszystkich wejściach i toaletach oraz w sekretariacie.
 • W ewentualnej kolejce do sekretariatu przestrzegamy bezpiecznych odległości między osobami.
 • Zakaz bezwzględny przebywania na terenie placówki osób postronnych.

Sale zajęć

 • W każdej sali dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze. Sale są regularnie wietrzone.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w sali osób postronnych.
 • Prosimy Rodziców o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.

Żywienie

 • Kuchnia przedszkolna pracuje od 20 maja, personel przygotowuje i dostarcza posiłki dzieciom do sal.
 • Obecnie nie podajemy posiłków w wazach, ani w pojemnikach zbiorczych, tylko w gotowych porcjach. Napoje są przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka.
 • W jadalni zastosowaliśmy bezpieczne odległości między stolikami.
 • Naczynia i sztućce są każdorazowo wyparzane.
 • Personel kuchni stosuje środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.

 

Mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa zakażenia dzieci i Rodziców pojawiają się.

Wtedy w placówce obwiązują  Obostrzenia epidemiologiczne:

 • wyciąg ze Statutu Przedszkola Montessori, par 2, pkt 1

Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 17.00. Zajęcia programowe są prowadzone w godzinach 8.00 – 15.00, w pozostałym czasie przedszkole zapewnia zajęcia świetlicowe (w okresie epidemii lub klęski żywiołowej, czas otwarcia przedszkola może być ograniczony na podstawie innych przepisów, np. sanitarnych).

 • wyciąg z Oświadczenia Rodziców (załącznik do umowy)

pkt 4 oświadczenia –

Deklaruję pełne zastosowanie się do Procedur i Wytycznych oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrektora i opiekunów w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.

Dyrekcja placówki:

Katarzyna i Michał Napierała

MONTESSORI POBIEDZISKA

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.